นักลงทุน
สัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ในปี 2566 มีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่งของบมจ.เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ (“FNS”) คือการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นสามัญใน บมจ. มั่นคงเคหะการ (“MK”) จากร้อยละ 31.51 เมื่อสิ้นปี 2565 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 49.50 แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2566 การลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ส่งผลให้ MK กลายเป็นหน่วยลงทุนหลักของ FNS ซึ่งการตัดสินใจเพิ่มทุนใน MK ครั้งนี้ เนื่องจากมองเห็นถึงศักยภาพที่จะสามารถสร้างมูลค่าในหน่วยธุรกิจหลัก 2 หน่วยของ MK ได้ ได้แก่ ธุรกิจพัฒนาอาคารคลังสินค้าเพื่อให้เช่า ดำเนินงานภายใต้บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“Prospect Development”) และธุรกิจด้านสุขภาพ ภายใต้บริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด (“RX Wellness”) ในการนี้ FNS ได้ระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นดิมตามสัดส่วนในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ที่ราคา 5 บาทต่อหุ้น ซึ่งสามารถระดมทุนได้จำนวน 772.1 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมใน MK

การลงทุนเพิ่มใน MK ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการรายงานฐานะทางการเงินของ FNS โดยตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปี2566 เป็นต้นไป งบการเงินรวมของ MK จะต้องถูกแสดงรวมอยู่ในงบการเงินรวมของ FNS ด้วย ในการนี้ งบกำไรขาดทุนรวมของ FNS ได้สะท้อนมูลค่าส่วนของเจ้าของในงบรวมของ MK และในเมื่อส่วนของเจ้าของของ MK มีมูลค่าสูงกว่าเงินลงทุนรวมของ FNS จึงส่งผลให้ FNS มีรายงานรายการกำไรครั้งเดียว (one-off gain) จำนวน 674 ล้านบาทในงบการเงินรวม
สำหรับพัฒนาการที่สำคัญอื่นๆภายในกลุ่มบริษัทในปี 2566 ได้แก่ 1) การจำหน่ายสินทรัพย์ที่พัฒนาแล้วของ Prospect Development มูลค่า 1,770 ล้านบาท ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียลในไตรมาสแรกของปี 2) การเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการของโครงการด้านสุขภาพแห่งที่สอง RXV Sampran ในไตรามาสที่สอง และ 3) การยื่นคำขอเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯของบริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน)ในไตรมาสสามของปี 2566
ในส่วนของผลประกอบการทางการเงินในปี 2566 FNS มีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 685 ล้านบาท เมื่อเทียบกับผลกำไรสุทธิจำนวน 105 ล้านบาทในปี 2565 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า FNS มีผลประกอบการกำไรสุทธิจากรายการกำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-off gain)จำนวน 674 ล้านบาทจากการจัดทำงบการเงินรวมกับ MK ทั้งนี้ MK มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจำนวน 672 ล้านบาทโดยมีสาเหตุหลักเกิดจากธุรกิจด้านสุขภาพ ซึ่งการขาดทุนของธุรกิจด้านสุขภาพนี้เป็นผลจากการเปิดตัวโครงการด้านสุขภาพแห่งที่สองที่ตั้งอยู่ที่สวนสามพราน และด้วยเพราะยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของธุรกิจ
ก้าวต่อไปในปี 2567 คาดว่าจะได้เห็นพัฒนการที่สำคัญทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับโครงสร้างของทั้งกลุ่มบริษัท เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความพยายามที่จะปรับใช้วิธิการจัดสรรสินทรัพย์อย่างเหมาะสมและนำเงินทุนมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดภายในกลุ่มบริษัท
ตลอดปี 2566 จนก้าวสู่ปี 2567 MK ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายอย่างมากที่เกิดจากความกดดันในเรื่องของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ MK ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมีผลประกอบการขาดทุนอย่างหนักของ RX Wellness รวมถึง
แนวโน้มของการขาดทุนต่อเนื่องตลอดปี 2567 และปี 2568 เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อ Prospect Development อย่างมากเนื่องจากการพัฒนาอาคารคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องเข้าถึงแหล่งเงินกู้ภายนอก ดังนั้นจึงได้มีการนำเสนอแผนเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ FNS และ MK เพื่อพิจารณา และได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

ภายในแผนการปรับโครงสร้างกลุ่ม FNS จะเข้าลงทุนในธุรกิจบริหารจัดการของ RX Wellness และจะเช่าสินทรัพย์ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องจาก MK ส่วนอีกด้านหนึ่ง FNS จะโอนขายเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาคารคลังสินค้าให้แก่ MK ซึ่งประกอบไปด้วยเงินลงทุนในหน่วยลงทุนใน PROSPECT REIT และเงินลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 50 ใน BFTZ Wangnoi ทั้งนี้ ธุรกิจด้านสุขภาพนั้นยังเป็นธุรกิจที่อยู่ในระยะเริ่มต้น และ FNS เองยังอยู่ในฐานะที่สามารถรองรับการขาดทุนของธุรกิจในระยะเริ่มต้นนี้ได้ ด้วยเพราะมีสถานะทางบัญชีที่แข็งแกร่งจากการที่ NEO จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯเป็นปัจจัยหนุน ส่วน MK ก็จะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจลงทุนเพื่อสร้างรายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก สถานะทางการเงินของ MK จะปรับตัวดีขึ้น เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทก็ควรจะดีขึ้นเช่นกัน ซึ่ง FNS ก็จะได้รับประโยชน์จากการถือหุ้นใน MK ในสัดส่วนร้อยละ 49.5 และ MK ก็จะไม่ต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางการเงินจาก FNS อีกต่อไป ส่วน FNS จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่มาพร้อมกับความท้าทายที่จะต้องประสบการขาดทุนในระยะสั้น แต่นับเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมากในระยะยาว
ในอนาคต RX Wellness จะกลายเป็นหน่วยธุรกิจที่ฝ่ายบริหารของ FNS จะต้องโฟกัสในการบริหารจัดการ โดยจะมีรูปแบบการบริหารด้วยการพยายามลดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่ใช้เงินลงทุนสูง ประกอบกับการจำกัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน อย่างไรก็ดี มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างรายได้จากยอดขายให้เติบโตอย่างมากเพื่อช่วยบรรเทาการขาดทุนลง โดยที่มีการคาดการณ์ไว้ว่าจะมีผลประกอบการขาดทุนที่สูงมาก แต่จะมีแนวโน้มลดลงตลอดปี 2567และปี2568 หัวใจหลักที่จะต้องเน้นของ RX Wellness ในปี 2566 จะอยู่ที่ฝ่ายขายและการตลาด และการเพิ่มจำนวนลูกค้าให้แก่ทั้ง RAKxa ที่บางกระเจ้าและที่ RXV Sampran ฝ่ายบริหารของ FNS เชื่อว่าธุรกิจด้านสุขภาพมีศักยภาพที่จะเติบโตในระยะยาว และ สำหรับ RAKxa เอง ก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นแบรนด์ด้านเวลเนสที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและมีมูลค่ามหาศาล
เหตุการณ์สำคัญประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2567สำหรับ MK คือ MK มีแผนการที่จะจำหน่ายอาคารคลังสินค้าที่พัฒนาแล้ว พื้นที่จำนวนราว 140,000 ตรม.ให้แก่ PROSPECT REIT ในไตรมาส 4 และฝ่ายบริหารยังมีความพยายามที่จะขายที่ดินอื่นๆอีกด้วยเพื่อสานต่อแผนการเปลี่ยนถ่ายธุรกิจจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น
ในส่วนของ NEO เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปของ NEO มีกำหนดการไว้ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2567 และ FNS ก็จะเข้าร่วมจำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่จำนวนประมาณหนึ่งในสามออกไปด้วยในคราวเดียวกัน ส่วนจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่มีแผนที่จะขายออกไปในภายหลังในตลาดรอง โดยจะต้องคำนึงถึงสภาวะของตลาดหลักทรัพย์ในเวลานั้น การเข้าลงทุนใน NEO นี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเงินสดให้แก่ FNS ราว 1,000 ล้านบาท
จากแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทที่ได้รับอนุมัติแล้วและกำลังจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติ ฝ่ายผู้บริหารเชื่อว่าการจัดสรรเงินทุนและการมุ่งเน้นไปที่ระดับปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทมีความชัดเจนขึ้นในขณะนี้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้กลุ่มบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงในระยาวและสร้างมูลค่าให้แก่บริษัท
สุดท้ายนี้ กระผมขอใช้โอกาสนี้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเพื่อเดินหน้าแผนการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท และขอขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

 

อ่านรายละเอียด >>

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1 ONE REPORT

แบบฟอร์ม 56-1

สรุปข้อมูล
การเงินประจำปี

งบการเงินรวม 2566 2565 2564 2563
รายได้
รายได้จากการประกอบธุรกิจ 203.2 88.6 43.7 552.0
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 566.8
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 230.1
รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 56.7
รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ 70.5
รายได้จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 207.0
รายได้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนการซื้อธุรกิจ 245.5
รายได้จากการซื้อในราคาต่อรอง 647.0
รายได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ 12.3
รายได้ค่าชดเชยการยกเลิกสัญญาเช่าช่วง 198.1
รายได้อื่น 382.9 1.2 8.9 13.5
รวมรายได้ 2,595.0 89.8 52.1 763.6
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 42.4 73.8 63.4 283.8
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ 585.2
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ 113.0
ต้นทุนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ 17.4
ต้นทุนการให้บริการด้านสุขภาพ 160.8
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 64.6
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 730.3 41.5 58.1 54.7
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 52.4
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 7.8
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) - - (32.9) 61.7
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - - 56.1 75.2
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,774.0 115.3 144.7 475.4
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 821.0 (74.5) (151.1) 215.5
ต้นทุนทางการเงิน (380.9) 49.0 58.5 72.7
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 6.7 6.2 50.9 30.8
ขาดทุนจาการด้อยค่าเงินลงทุน (35.0)
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - 298.8 - -
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) (51.0) - - (23.0)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 360.9 328.5 16.8 368.7
(ขาดทุน)กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี - (125.6) 58.1 -
กำไรสุทธิสำหรับปี 360.9 202.9 74.9 368.7
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 685.4 104.9
- ส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (324.5) -
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.66 0.59 (0.12) 0.65
 
งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 2566 31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563
รวมสินทรัพย์ 24,237.1 3,291.4 4,128.5 4,068.3
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
   - หนี้สิน 17,042.8 721.0 1,511.2 1,261.9
   - ส่วนของผู้ถือหุ้น
    - ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนของบริษัทใหญ่ 4,393.9 2,570.4 2,617.3 2,806.4
    - ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนที่มีอำนาจควบคุม 2,836.4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 24,273.1 3,291.4 4,128.5 4,068.3
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น) 500,651,065 345,855,440
 
2566
31 ธ.ค. 2566
2565
31 ธ.ค. 2565
2564
31 ธ.ค. 2564
2563
31 ธ.ค. 2563
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม -12.5% 116.8% -15.9% 29.2%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย -2.4% 2.8% -1.0% 5.5%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย -9.3% 4.0% -1.6% 8.1%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.35 0.28 0.58 0.45
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.78 7.43 7.57 8.11
 

งบการเงิน
รายไตรมาส

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม (รายไตรมาส) Q1-2566 Q2-2566 Q3-2566 Q4-2566 Q1-2567 % QoQ % YoY
รายได้
รายได้จากการประกอบธุรกิจ 11.2 89.0 43.8 59.2 76.6 29.0% 582.0%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - - 465.4 101.4 143.3 41.0% N/M
รายได้จากการให้เช่าและบริการ - - 149.5 80.6 172.2 114.0%% N/M
รายได้จากการบริหารอสังหาริมทรัพย์ - - 30.2 26.5 27.4 3.0% N/M
รายได้จากการให้บริการด้านสุขภาพ - - 24.7 45.8 61.6 34.0% N/M
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษทย่อย - - 207.0 - 59.2 - -
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในบริษัทร่วมก่อนการซื้อธุรกิจ - - 245.6 (0.1) - -100.0% N/M
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ - - 673.9 0.1 - -100.0% N/M
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - - 2.3 10.0 - 100.0% N/M
รายได้อื่น - 0.9 26.5 301.5 67.5 78.0% 100.0%
รวมรายได้ 11.2 89.9 1,868.9 625.0 548.6 -67.0% 4785.0%
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ 12.6 17.8 12.8 (0.8) 11.2 -1500.0% -11.0%
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ - - 506.8 78.4 110.2 41% N/M
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ - - 44.3 68.7 73.9 8.0% N/M
ต้นทุนการบริหารอสังหาริมทรัพย์ - - 6.3 11.1 9.0 -19.0% N/M
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย - - 37.0 27.6 34.2 -24.0% N/M
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 5.7 7.7 194.8 522.2 232.1 -56.0% -3972.0%
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 0.5 1.2 183.0 (132.3) 33.0 -125.0% 6500.0%
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (3.7) 11.5 - - - - -100.0%
ค่าใช้จ่ายอื่น - - - - 50.5 100.0% 100.0%
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 15.1 38.2 1,056.5 664.2 646.8 -3.0% -3372.0%
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (3.9) 51.7 812.4 (39.2) (98.2) 151.0% -2437.0%
ต้นทุนทางการเงิน (7.0) (19.9) (172.5) (181.5) (192.6) 6.0% 2651.0%
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า 1.6 15.3 (16.1) 5.9 47.8 710.0% 2945.0%
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน - - - (35.0) - -100.0% N/A
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ - - - - - - -
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - - 9.9 (60.9) (57.4) -6.0% -100.0%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (9.3) 47.1 633.7 (310.6) (300.4) -3.0% -673.0%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - - - - - N/A N/A
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (9.3) 47.1 633.7 (310.6) (300.4) -3.0% -673.0%
การแบ่งกำไร(ขาดทุน)
   - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (9.3) 47.1 776.0 (128.4) (136.5) 6.0% 1368.0%
   - ส่วนที่เป็นของส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม - - (142.3) (182.2) (163.9) -10.0% -100.0%
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.03) 0.14 2.02 (0.31) (0.27) -13.0% 893.0%
 
งบการเงินรวม 31 มี.ค.2566 30 มิ.ย.2566 30 ก.ย.2566 31 ธ.ค.2566 31 มี.ค.2567 % QoQ % YoY
รวมสินทรัพย์ 3,228.0 3,713.4 23,449.1 24,273.1 25,464.0 5.0% 689.0%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
   - หนี้สิน 663.0 1,150.1 15,889.7 17,042.8 18,075.0 6.0% N/M
ส่วนของผู้ถือหุ้น
   - ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนของบริษัทใหญ่ 2,565.0 2,563.3 4,539.4 4,393.9 4,714.0 7.0% 84.0%
   - ส่วนของผู้ถือหุ้น-ส่วนที่มีอำนาจควบคุม - - 3,020.0 2,836.4 2,675.0 -6.0% N/M
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,228.0 3,713.4 23,449.1 24,273.1 25,464.0 5.0% 689.0%
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น)
 
Q1-2566
31 มี.ค.2566
Q2-2566
30 มิ.ย.2566
Q3-2566
30 ก.ย.2566
Q4-2566
31 ธ.ค.2566
Q1-2567
31 มี.ค.2567
% QoQ % YoY
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม -65.6% 52.4% 47.4% -12.5% -26.5% 112.0% -60.0%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย -1.2% 1.8% 1.2% -2.4% -0.4% -85.0% -69.0%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย -1.5% 2.5% 1.7% -9.3% -2.0% -79.0% -35.0%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.26 0.45 0.45 2.35 3.83 63.0% 1383.0%
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 7.42 7.41 7.41 8.78 9.42 7.0% 27.0%
 

ตัวชี้วัดผลงาน

กำไรต่อหุ้น (ในรอบ12 เดือน)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

ข่าวและประกาศ

เงินปันผล

ช่วงเวลา เงินปันผล วันที่ขึ้น XD วันที่จ่ายเงินปันผล
1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65 0.20 บาท 9 พ.ค. 66 24 พ.ค. 66
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 0.50 บาท 11 พ.ค. 65 27 พ.ค. 65
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 0.15 บาท 11 พ.ค. 64 27 พ.ค. 64
1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 0.35 บาท 8 มี.ค. 64 22 มี.ค. 64
1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 0.15 บาท 1 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63
1 ม.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 0.15 บาท 3 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62
1 ม.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 0.15 บาท 7 พ.ค. 61 24 พ.ค. 61
1 ม.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 0.10 บาท 3 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60
1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 0.10 บาท 3 พ.ค. 59 19 พ.ค. 59
1 ม.ค. 58 - 30 มิ.ย. 58 0.20 บาท 14 ต.ค. 58 27 ต.ค. 58
1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.10 บาท 3 พ.ค. 58 25 พ.ค. 58

หัวข้อในการประชุมผู้ถือหุ้น/ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  • การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    >> อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น