บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์เพื่อการลงทุนของไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2534 เราให้บริการด้านการจัดหาเงินทุนกับบริษัทที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้สูงขึ้นโดยให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้ธุรกิจนั้นฯสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งใว้ทั้งด้านความมั่นคง ขนาด และสินทรัพย์ ทีมงานเรามีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน การรีไฟแนนซ์หนี้ การปรับโครงสร้าง การปฎิบัติการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน ตลอดจนการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ

บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2545 มีชื่อเดิมว่า บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (Finansa Plc.) และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (FNS Holdings Plc.) ในปี 2565 หลังการจำหน่ายหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่รวมถึงการจำหน่ายบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยออกไป

ราคาหุ้น

หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ออกจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่มีแนวโน้มที่มีสเถียรภาพระดับ “BBB-(tha)” จากบริษัท ฟิทช์เรทติ้ง > อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

ชื่อหุ้นกู้ ชื่อย่อ อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
(ต่อปี)
วันที่ออกตราสาร วันที่ครบกำหนด จำนวน
(บาท)
หุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 FNS22701A 270 วัน 3.90% 4 ต.ค. 64 1 มิ.ย. 65 300,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 FNS220A 5 ปี 4.80% 12 ต.ค. 60 12 ต.ค. 65 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 FNS220B 3 ปี 7 เดือน 28 วัน 5.00% 14 ก.พ. 61 12 ต.ค. 65 100,000,000
หุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 FNS231A 4 ปี 3 เดือน 5.25% 12 ต.ค. 61 12 ม.ค. 66 300,000,000
หหุ้นกู้ของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน ) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 FNS250A 4 ปี 2 เดือน 29 วัน 5.00% 2 ส.ค. 64 31 ต.ค. 65 366,800,000
1,166,800,000