เกี่ยวกับบริษัท

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น เปอร์เซ็นต์ที่ถือหุ้น
1. นาย วรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์
ม.ล. สุทธิมาน โภคาชัยพัฒน์
149,070,161 43.102
2. นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต 12,200,000 3.527
3. นาย วชิระ ทยานาราพร 10,000,000 2.891
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 8,828,201 2.553
5. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 8,554,900 2.474
6. น.ส. ญาสินี อภิธโนทัย 8,527,200 2.466
7. บริษัท ไบโอ อีควอไลซ์ จำกัด 6,624,100 1.915
8. นาง ประกายคำ ใบแก้ว 6,192,000 1.790
9. บริษัท มิลลิเมด พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 4,400,000 1.272
10. นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 3,410,000 0.986
11. ผู้ถือหุ้นอื่น 128,048,878 37.024
รวม 345,855,440 100.00

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและปฎิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หลักปฎิบัตินี้มีจุดมุ่งหมายในการให้แนวทางสำหรับการปฎิบัติและการดูแลพนักงานของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (กลุ่มบริษัท) ประเด็นที่กล่าวถึงและนโยบายที่ได้วางไว้ในที่นี้มีลักษณะเป็นเพื่อการปฎิบัติตามกฎระเบียบและการดูแล หลักปฎิบัตินี้ไม่ได้เป็นบทสรุปหรือสิ่งทดแทนกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ควบคุมกิจกรรมของกลุ่มบริษัท

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ฟินันซ่าจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นขึ้นภายในองค์กรทั้งนี้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะบริหารงานด้วยความโปร่งใสและสร้างสังคมที่ดีในประเทศไทย