แจ้งเปลี่ยน วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันจองซื้อหุ้นสามัญ

September 3, 2018 9:55 am Published by

แจ้งเปลี่ยน วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และวันจองซื้อหุ้นสามัญ

Categorised in:

This post was written by Weerayuth Ngaojin

Comments are closed here.