รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าลงทุนในบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

November 17, 2023 12:52 pm Published by

Categorised in:

This post was written by Weerayuth Ngaojin

Comments are closed here.