กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(record date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (แก้ไข)

April 26, 2016 9:18 am Published by

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(record date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (แก้ไข)

Categorised in:

This post was written by Supasiri Suriyachan

Comments are closed here.