การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

November 14, 2023 5:27 pm Published by

Categorised in:

This post was written by Weerayuth Ngaojin

Comments are closed here.