การเพิ่มทุนจดทะเบียน Whitewash การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขสารสนเทศ ครั้งที่ 2)

September 10, 2018 2:28 am Published by

การเพิ่มทุนจดทะเบียน Whitewash การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การขยายวงเงินการออกหุ้นกู้ และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไขสารสนเทศ ครั้งที่ 2)

Categorised in:

This post was written by Weerayuth Ngaojin

Comments are closed here.